Στα μέσα Δεκεμβρίου 2021 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Δεξιοτήτων για τους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης – υπόδησης και δέρματος (ΚΕΥΔ).
Το Σύμφωνο υπογράφηκε από 118 ευρωπαϊκούς φορείς μεταξύ των οποίων και ο ΣΕΠΕΕ. Το Σύμφωνο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντονίζει η EURATEX (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία) και αφορά στην ανάγκη επένδυσης στη βελτίωση των δεξιοτήτων στους κλάδους ΚΕΥΔ.

Το Σύμφωνο Δεξιοτήτων αποτελεί συνέχεια της αναθεώρησης της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο του 2021 και της αναγνώρισης ότι οι κλάδοι ΚΕΥΔ αποτελούν σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι οποίοι θα πρέπει να στηριχθούν. Ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης των κλάδων ΚΕΥΔ θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό και στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και η εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες.

Συγκεκριμένα, το Σύμφωνο Δεξιοτήτων περιλαμβάνει 5 βασικούς άξονες, προώθηση της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των φορέων άσκησης πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες μέσω της πρόβλεψης των εξελίξεων στους κλάδους, εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και εξάλειψη των διακρίσεων, προβολή των κλάδων ΚΕΥΔ και των ευκαιριών που παρέχουν με στόχο τη βελτίωση της εικόνας τους και την προσέλκυση νέων εργαζομένων. Αναμένεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει τον οδικό χάρτη για συγκεκριμένες δράσεις και εργαλεία στήριξης προς αυτήν την κατεύθυνση.