Η Ideal Holdings προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα Ανώνυμη Μονοπρόσωπη Εταιρεία, αντί συνολικού τιμήματος 100 εκατ. ευρώ, μέσω εξαγοράς του 100% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας KT Golden Retail Venture LTD, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια ποσού 35 εκατ. ευρώ και τραπεζικό δανεισμό ποσού 65 εκατ. ευρώ με έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής και ως προϋπόθεση ολοκλήρωσης της εξαγοράς, συμφωνήθηκε οι έμμεσοι/απώτεροι μέτοχοι και ελέγχοντες της εταιρείας ΚΤ, όπως συμμετάσχουν σε αγορά των 592.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Ideal στην τιμή των 4,15 ευρώ ανά μετοχή και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ideal με καταβολή μετρητών και με έκδοση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ και με τιμή διάθεσης 4,15 ευρώ ανά μετοχή, που θα πραγματοποιήσει η Ideal, υπέρ αυτών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της, ώστε να καταστούν μέτοχοι της Ideal με ποσοστό που θα ανέρχεται περίπου στο 17,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά την ανωτέρω αύξηση. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ideal και της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.