Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021 – 2027/ΕΣΠΑ. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη προτάσεων ανέρχεται σε 65.000.000 ευρώ, και στο στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 60.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Μεταξύ των επιλέξιμων κλάδων περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας. Οι επιλέξιμες δράσεις επικεντρώνονται στην ψηφιακή μετάβαση και την κυκλική οικονομία.
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 22/01/2024 και ώρα 12:00, ενώ ως ημερομηνία λήξης η 22/05/2024 και ώρα 14:00.