Η Inditex και η Διεθνής Ομοσπονδία Ενδυμάτων (IAF) υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο για τον μετασχηματισμό στον κλάδο και τις εφοδιαστικές του αλυσίδες, όπου προβλέπονται δράσεις για την υιοθέτηση πιο βιώσιμων πρακτικών και τεχνολογιών. Η συμφωνία θέτει τα θεμέλια για την υλοποίηση έργων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξέλιξη της κυκλικότητας και την προαγωγή της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, IAF και Inditex εντόπισαν πεδία προτεραιότητας, όπως η βιομηχανική ανάπτυξη των παραγωγών χωρών, καθώς και η μετάβαση προς τη μετατροπή των αποβλήτων σε νέες α’ ύλες, καθώς και προς τις ουδέτερες εκπομπές, προάγοντας τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και διαδικασιών με μικρότερο αποτύπωμα στα οικοσυστήματα.

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας επίσης αποτελεί βασικό πυλώνα της συμφωνίας, με κοινές δράσεις εστιασμένες σε ζητήματα όπως η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η κοινωνική προστασία, η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη. Η συμφωνία καλύπτει επίσης πτυχές, όπως η δημιουργία κοινού πλαισίου για τη μέτρηση και επαλήθευση των επιπτώσεων της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας, η ανάπτυξη πρακτικών που ενισχύουν τη διαφάνεια, η διερεύνηση της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και η προώθηση της ψηφιοποίησης και της αποδοτικότητας στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, μεταξύ άλλων.

(Πηγή: Fashion Network)