Μετά από 21 χρόνια, η Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει την πώληση του ποσοστού συμμετοχής 49% στο joint venture με την εταιρεία The Estée Lauder Companies, έναντι ποσού 55,2 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της go-to-market στρατηγικής της, η Estée Lauder από τις 15/06/22 εκτελεί απευθείας τις δραστηριότητές της σε Ελλάδα και Βαλκάνια, όπως και στις λοιπές EMEA χώρες. Η συναλλαγή δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων της κοινοπραξίας. Η συμφωνία ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Σαράντη για επικέντρωση στις στρατηγικές δραστηριότητές του και αξιοποίηση των πόρων για την ενίσχυση της περαιτέρω ανάπτυξής του.

Πιο συγκεκριμένα: μέσω της ενίσχυσης των ταμειακών ροών υποστηρίζεται το στρατηγικό πλάνο εξαγορών στους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, η αποδέσμευση του Γρηγόρη Σαράντη από τα καθήκοντα Managing Director της κοινοπραξίας θα επιφέρει ενίσχυση της διευθυντικής ομάδας του Ομίλου, ενώ η αποδέσμευση από την κοινοπραξία θα επιτρέψει μελλοντικά στον Όμιλο να συνάψει συμφωνίες με οίκους του εξωτερικού. Η διοίκηση εκτιμά πως η υφιστάμενη κερδοφορία του joint venture θα μπορέσει άμεσα να αντικατασταθεί κατά ποσοστό τουλάχιστον 150%, από δραστηριότητες απολύτως συμβατές με τις στρατηγικές δραστηριότητες του Ομίλου.