Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού Future-Ready αποφάσισε να παρατείνει την υποβολή υποψηφιοτήτων, ώστε να προλάβουν οι διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις να προετοιμάσουν με επιτυχία τις υποψηφιότητές τους. Για τον λόγο αυτό, η online πλατφόρμα υποβολής θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου. Οι δέκα κορυφαίες επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τα 6 αντικειμενικά κριτήρια ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο που δραστηριοποιούνται, συγκροτούν τις παρακάτω 6 λίστες: Sustainable Growth (Βιώσιμη Ανάπτυξη), Societal Impact (Κοινωνική Επίδραση), Adaptive Capacity (Προσαρμοστική Ικανότητα), Orientation (Προσανατολισμός), Business Model Flexibility (Ευελιξία του Επιχειρηματικού Μοντέλου), Network (Δικτύωση).

Επιπλέον, βάσει του αθροίσματος των βαθμών που θα λάβουν σε κάθε ένα από τα παραπάνω αντικειμενικά κριτήρια, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται στις παρακάτω λίστες: 3 λίστες ανά μέγεθος επιχείρησης: Δέκα κορυφαίες Future-Ready Μικρές Επιχειρήσεις (<50 άτομα), Δέκα κορυφαίες Future-Ready Μεσαίες Επιχειρήσεις (50-250 άτομα), Δέκα κορυφαίες Future-Ready Μεγάλες Επιχειρήσεις (>250 άτομα) και 3 λίστες ανά κλάδο: Δέκα κορυφαίες Future-Ready Επιχειρήσεις στον κλάδο της Βιομηχανίας, Δέκα κορυφαίες Future-Ready Επιχειρήσεις στον κλάδο του Εμπορίου και Δέκα κορυφαίες Future-Ready Επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών. Επομένως, κάθε επιχείρηση δυνητικά μπορεί να διακριθεί και να καταταγεί σε 8 διαφορετικές λίστες. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο site του διαγωνισμού,
www.futurereadybusiness.gr.