Σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε, αποφασίστηκε η ανανέωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που υπογραμμίζει «την αφοσίωση του ομίλου να ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Ηθικής». Πιο συγκεκριμένα, το νέο ΔΣ της Σαράντης αποτελείται από 11 μέλη, που έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν περαιτέρω τον όμιλο σε θέματα ESG, ενώ έχει εκλεγεί ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Επιπλέον, στο νέο ΔΣ λαμβάνονται υπόψη τα θέματα πολυμορφίας, με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών και του ποσοστού ανεξαρτήτων μελών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη πολυφωνία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : Γρηγόριος Σαράντης, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριος Ρέππας, Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Κυριάκος Σαράντης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος, Αικατερίνη Σαράντη, μη Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Ροζακέας, Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Μπούρας, Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Κωστιάνης, Εκτελεστικό Μέλος, Χρήστος Οικονόμου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Νομικός, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και Ειρήνη Νικηφοράκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.