Ο σεβασμός στο περιβάλλον, τα κοινωνικά κριτήρια και η εταιρική διακυβέρνηση (κριτήρια ESG) ενσωματώνονται στη στρατηγική των εταιρειών όλο και περισσότερο διεθνώς,
σε όλους τους κλάδους.

Οι προτεραιότητες ESG ειδικά για τη βιομηχανία της μόδας συνοψίζονται σε σχετικό report του Vogue Business.

Ανανεώσιμη ενέργεια: Η απομάκρυνση του άνθρακα από την αλυσίδα τροφοδοσίας για να καλυφθούν οι στόχοι των παγκόσμιων εκπομπών είναι πλέον ανάγκη και όχι απλώς καινοτομία.

Αγοραστικές πρακτικές: Οι προμηθευτές μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές μόνο αν αμείβονται επαρκώς. Απαιτούνται δίκαιες τιμές στις α’ ύλες, αξιοπρεπείς όροι πληρωμής και σωστός προγραμματισμός παραγωγής.

Βιοποικιλότητα: Οι εταιρείες πρέπει να είναι υπόλογες για τυχόν συνέπειες στη βιοποικιλότητα.

Πρώτες ύλες: Είναι σημαντικό να εγκαταλειφθούν οι συνθετικές ίνες υπέρ των φυσικών νημάτων με βελτιωμένες παραγωγικές διαδικασίες. Πρέπει επίσης να προτιμώνται νήματα που παράγονται με ασφαλή διαδικασία ανακύκλωσης.

Χημικά: Η χρήση βιομηχανικών χημικών δημιουργεί περίπλοκες καταστάσεις που απαιτούν ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας, ώστε να απαλειφθούν οι βλαβερές συνέπειες και όχι απλώς να μειωθούν.

Αλυσίδα τροφοδοσίας: Απαιτείται επένδυση για τη συνολική αναμόρφωση των supply chains. Πεδία προτεραιότητας είναι, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη των καλλιεργητών στη μετάβαση προς τη βιολογική γεωργία και των προμηθευτών προς την ανανεώσιμη
ενέργεια.

Μείωση παραγωγής: Οι εταιρείες πρέπει να διαχωρίσουν την κερδοφορία από τον παραγόμενο όγκο, είτε βρίσκοντας άλλες πηγές εσόδων, είτε αλλάζοντας το επιχειρηματικό τους μοντέλο.
Ολιστική σκέψη: Πρέπει να προηγείται ενδελεχής μελέτη όταν πρόκειται για προσωρινές λύσεις και πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στις μακροπρόθεσμες λύσεις.