Τα αποτελέσµατα της Έρευνας για τη Βιωσιµότητα που πραγµατοποιήθηκε από τον Γερµανικό Σύνδεσµο Καλλυντικών IKW του στα τέλη του 2020 δηµοσιοποίησε ο ΠΣΒΑΚ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ερευνάς, περίπου το 70% των εταιρειών-µελών του IKW έχουν έναν τουλάχιστον εργαζόµενο που ασχολείται µε το θέµα της Βιωσιµότητας, ενώ το 60% των εταιρειών τηρούν γραπτό κώδικα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η πλειοψηφία των εταιρειών έχει θεσπίσει συγκεκριµένους στόχους για τη µείωση του οικολογικού τους αποτυπώµατος και περισσότερες από τις µισές εταιρείες καταγράφουν συστηµατικά την κλιµατική επίπτωση της δραστηριότητας της εταιρείας τους, τα τελευταία τρία χρόνια (π.χ. Ανθρακικό Αποτύπωµα). Η έρευνα αναφέρει ότι η πλειοψηφία των εταιρειών έχει καθορίσει ποιοτικούς στόχους Βιωσιµότητας, όπως για παράδειγµα για τις πρώτες ύλες, για την ενέργεια και τα απόβλητα, για το κλίµα και το νερό και περίπου το 70% των εταιρειών έχουν καθορίσει στόχους για τη χρήση της Συσκευασίας (ελαφρύτερες ή µικρότερες συσκευασίες, ανακυκλωµένο πλαστικό, αύξηση των ανακυκλωµένων υλικών).

Τέλος, σύµφωνα µε τον Γερµανικό Σύνδεσµο Καλλυντικών, οι µισές περίπου εταιρείες έχουν µία µακροπρόθεσµη στρατηγική βιώσιµων προµηθειών και έχουν θεσπίσει συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής προµηθευτών, κυρίως όσον αφορά στην κοινωνική και οικολογική υπευθυνότητα στην παραγωγή των πρώτων υλών, ενώ επιθεωρούν συστηµατικά τους προµηθευτές και απαιτούν συµµόρφωση µε κάποιες αρχές, όπως η µη χρήση παιδικής εργασίας και η συµµόρφωση µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα.